(1)
วิวัฒนเศรษฐ์ร. บทบรรณาธิการ. J Human and Soc Sci Univ of Phayao 2019, 7, E.