(1)
ปราณีธรรมช. การพัฒนาความสามารถในการฟัง - พูด และพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการเรียนรายวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ. J Human and Soc Sci Univ of Phayao 2019, 7, 88 - 105.