(1)
ยิ่งยงศักดิ์ว. การใช้ภาษาในการเสนอภาพสตรี จากนิตยสารบันเทิงไทย. J Human and Soc Sci Univ of Phayao 2019, 6, 140 - 152.