[1]
ลำใจป. 1. รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao. 2, 2 (1), 46-58.