[1]
ก่อเกิดช., สุนทรวิภาตเ., ด้วงนครไ. and คล้ายอ่ำส. 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao. 2, 2 (1), 8-22.