[1]
บุญยะผลานันท์เ. 1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao. 2, 2 (1), 3-7.