[1]
เลาดีอ., จันทร์เจริญอ. and ศิริฤทธิ์ว. 1. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao. 2, 1 (1), 43-50.