[1]
จันทร์โสภาน. 1. การแปลอดีตกาลแบบสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้กริยาเรียงในวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao. 1, 3 (1), 39-45.