[1]
ทิพย์รัตน์เ., เยาว์แสงช. and วัฒนนิยมขจรอ. 1. แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao. 1, 1 (1), 62-66.