[1]
พรหมรัตน์ ว. 2013. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao. 1, 1 (Mar. 2013), 31–38.