[1]
วิวัฒนเศรษฐ์ร. 2019. บทบรรณาธิการ. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao. 7, 2 (Oct. 2019), E.