[1]
ปราณีธรรมช. 2019. การพัฒนาความสามารถในการฟัง - พูด และพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการเรียนรายวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao. 7, 2 (Aug. 2019), 88 - 105.